Звіт диретора (завідувача) про роботу у 2019-2020 н.р.

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №13 «Веселка» створений 15 квітня 1937 року, розміщений в типовому приміщенні за адресою: вул. Прорізна, 14

Педагогічний колектив дошкільного закладу, в зв`язку з розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, які відбуваються в системі дошкільної освіти та керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Базовим компонентом дошкільної освіти Новою редакцією, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» сформував свої пріоритетні напрямки виховної та освітньої діяльності.

Дошкільний заклад працює 10,5 годин, в ньому   функціонують 12 вікових груп:

– 2 групи раннього віку;

– 3 групи молодшого дошкільного віку;

– 3 групи середнього дошкільного віку;

– 2 групи старшого дошкільного віку;

– 2 групи логопедичні для дітей старшого дошкільного віку.

Для виховання, навчання та розвитку дітей в дошкільному закладі створені належні умови: функціонують музична та спортивна зали, медичний кабінет з ізолятором для хворих дітей, два логопедичних кабінети, кабінет практичного психолога.

Кількість дітей у дошкільному закладі – 253; в мікрорайоні дош-кільного закладу всі діти 5-річного віку охоплені на 100 відсотків  дошкільною освітою.

Всього у дошкільному закладі 33 педагоги: директор (завідувач), вихователь-методист, 2 вчителя-логопеди, 2 музичні керівники, практичний психолог, 25 вихователів, інструктор з фізичної культури.

Освітній рівень 33 педагогів:

10 чоловік – середня спеціальна освіта, збільшилось порівняно з 2018-2019 роком на 3 чоловіка в зв’язку із приходом у дошкільний заклад нових педагогів.

23 чоловіка – вища освіта,  порівняно з 2018-2019 роком зменшилось на 3 чоловіка в зв’язку із приходом нових педагогів, які не мають вищу освіту. Важливо зазначити що 2 педагоги (Волохова Н.О., Рябко Т.М.) навчаються в вищих навчальних  закладах.

Фаховий рівень педагогів:

вища кваліфікаційна категорія – 5 чоловік (15 %);

перша кваліфікаційна категорія – 8 чоловік (24 %);

друга кваліфікаційна категорія – 2 чоловіка (6 %);

спеціаліст – 8 чоловік (24%);

підтвердження посадового окладу – 10 чоловік (30 %).

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно штатного розпису, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативів, передбачених колективним договором.

Педагогічними кадрами дошкільний заклад у 2019 – 2020 навчальному році був укомплектований: 14  – мають вищу дошкільну педагогічну освіту(42%);9 – вищу педагогічну освіту (27%);8 – середню спеціальну педагогічну освіту (24%).

Адміністрацією дошкільного закладу створені усі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

Відповідно до розділу 5 статті 50 Закону України «Про освіту», частини першої статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту» та Положень «Про атестацію педагогічних працівників» зі змінами та доповненнями в 2019 – 2020 навчальному році було проатестовано 4 педагогічних працівника, що складає 12 % від загальної їх кількості.

Підвищили свої кваліфікаційні категорії 3 педагога: на «спеціаліст першої категорії»  вихователь Юва О.В., вихователь-методист Панчошна О.Г.; на «спеціаліст другої категорії» вихователь Шерепа Д.В.

В 2019 – 2020 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації 2 педагога : вихователі Бойко Н.Є., Лось Н.І.,  що складає 6%.

Планується в 2020 – 2021 навчальному році направити на курси підвищення кваліфікації три педагога: практичного психолога – Черненко О.В., 7 вихователів – Бойко І.С., Жук І.А., Ковач Н.А., Костенко О.І., Лалетіна Л.М., Плохотникова Г.М., Сівер Л.Г. Згідно плану атестації в 2020 – 2021 навчальному році підлягають атестації три педагога: вихователі – Бойко Н.Є., Лось Н.І., практичний психолог – Черненко О.В.

Головною метою дошкільного закладу є право громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовність до шкільного життя.     Пріоритетними завданнями дошкільного закладу на 2019-2020 навчальному році були:

– вдосконалення роботи  шляхом використання ефективних підходів новітніх освітніх технологій для розвитку мовленнєво-комунікативної компетентності дітей дошкільного віку на засадах педагогічної спадщини С.Ф. Русової;

– продовжувати створювати умови для розвитку задатків, природних здібностей та обдарувань дитини, шляхом  використання індивідуалізації, диференціації та новітніх освітніх технологій;

– продовжувати зберігати та зміцнювати фізичне, психічне і духовне здоров’я дітей шляхом широкого використання здоров`язбережувальних технологій та поглибленої взаємодії з батьківською громадськістю;

– вдосконалення роботи по формуванню економічної компетенції дошкільників засобами гри, новітніх освітніх технологій та ІКТ.

Вжито заходів та створені умови щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій  та ІКТ у навчальний процес.

Методична робота включала заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій, а саме впровадження інноваційної технології музейної педагогіки – всі дошкільні групи, морально-естетичне виховання на засадах педагогічної спадщини Софії Русової – всі групи, технологія сенсорного розвитку М. Монтессорі та  технологія раннього навчання Г.Домана – І молодші групи, мнемотехніка, коректурні таблиці,  (в контексті з музейною педагогікою, мовленнєвій діяльності та економічного виховання) – всі дошкільні групи, методика використання схем-моделей у навчанні дітей розповіданню за К. Крутій, О. Білан. – середні, старші групи.

Методичний кабінет протягом року поповнився наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною літературою, періодичною пресою, відеозаписами з життєдіяльності закладу. Педагогічний колектив має змогу впроваджувати в освітньо-виховний процес новітні освітні технології та переорієнтовувати роботу закладу з навчальної на розвивальну. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, періодичними педагогічними виданнями.

Протягом навчального року творчо та активно наш педагогічний колектив продовжуваввдосконалювати роботу  шляхом використання ефективних підходів новітніх освітніх технологій для розвитку мовленнєво-комунікативної компетентності дітей дошкільного віку на засадах педагогічної спадщини С.Ф. Русової.

З цієї проблеми була проведена педагогічна рада №2 з використанням педагогічного тренінгу «Формування виразності мови через ігрову діяльність».

Також з даної проблеми були проведені 2 заняття семінару-практикуму «Формування мовленнєвої компетенції дошкільників» на теми: «Культура усного ділового мовлення», «Техніка мовлення, робота над удосконаленням дикції». Проведені консультації: «Використання художньої літератури в роботі з дітьми раннього віку» вихователем Бойко Н.Є., «Сторітелінг: мистецтво розповідання, або як зацікавити й мотивувати дітей» вихователем Кишкою Т.Ю.

З метою підвищення педагогічної майстерності була переглянута серія занять з  мовленнєвого розвитку з використанням інноваційних технологій та ІКТ. На високому рівні були проведені заняття:  комплексне заняття «Прогулянка на чарівну галявину » (заняття з використанням корекційних вправ, ІІ молодша «Б» група, вихователь Білевщук О.В.), заняття з мовленнєвого розвитку «Подорож у казкову країну» (заняття з використанням піктограм та мнемотаблиць, середня «Б» група, вихователь Шерепа Д.В.).

Велика увага приділялась протягом навчального року збереженню та зміцненню фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей шляхом створення здоров`язбережувального освітнього простору та поглиблення взаємодії з батьківською громадськістю.

Практичний психолог Черненко О.В. протягом навчального року один раз на тиждень проводила в усіх групах психологічні заняття, нею був проведений тренінг з педагогами, а саме: тренінг «Тренінг «Імідж сучасного вихователя ДНЗ».

Фізкультурно – оздоровча робота  в дошкільному закладі проводилася на належному рівні. Протягом навчального року в закладі працювала інструктор з фізичної культури Бузун Ю.О., заняття з фізичної культури проводились в спортивному залі, під музичний супровід. Щокварталу проводились Дні здоров`я. Фестиваль «Перші кроки» не відбувся у звязку з впровадженням карантину.

У вересні проведений місячник фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи. Були проведені консультації: ««Роль вихователя  в розвитку рухової активності дітей раннього віку» вихователем Малигон М.М.; «Ранкова гімнастика від А до Я» вихователем Сахно Г.В.

Протягом навчального року в дошкільних групах в осінньо-весняний період наряду з щоденними загартувальними заходами додатково з дітьми проводилось полоскання ротової порожнини сольовим розчином.

Проведена з дошкільниками оздоровча робота вплинула на показники захворюваності, вони знизились порівняно з 2018 – 2019 навчальним роком, а саме: зменшилась порівняно з 2018-2019 навчальним роком кількість середньої захворюваності по ГРВІ на 6 д/д (була 42 д/д, а стала 35 д/д); середня захворюваність по інфекційним хворобам відсутня (у зв’язку з відсутністю інфекційних хвороб). В цілому порівняно з 2018-2019 навчальним роком в середньому захворюваність на одну дитину збільшилось на 0,1 д/д (була 0,4 д/д, а стала 0,5 д/д). Тому можна зробити наступні висновки: в наступному навчальному році продовжувати співпрацю сестер медичних старших та вихователів по загартуванню дитячого організму, з використанням різноманітних технік загартування та профілактичних заходів для попередження хвороб та зміцнення дитячого організму.

Протягом навчального року педагогічний колектив продовжував роботу по створенню умов для розвитку задатків, природних здібностей та обдарувань дітей шляхом використання індивідуалізацій, диференціацій та новітніх освітніх технологій.

Для удосконалення та розвитку творчості самих педагогів проведено майстер-клас на тему «Від творчого педагога до творчості його вихованців»,а саме: ««Святкові прикраси»» в підготовці якого прийняла активну участь музичний керівник Костенко О.І. Педагог творчо та активно підготувала вищезазначений захід. Також з метою підвищення педагогічної майстерності педагогів були проведені майстер-класи: вчителем-логопедом Костюченко Н.О. був підготовлений та проведений майстер-клас для вихователів «Підвищення рівня поінформованості педагогів, щодо навчання грамоти та розвитку мовлення дітей дошкільного віку» та майстер-клас з підвищення комп’ютерної грамотності педагогів «Використання інтернет – ресурсів у роботі вихователя», проведений вихователем Ковач Н.А. Майстер-класи активізували творчу активність педагогів закладу та спонукали до використання отриманих знань та умінь в своїй роботі з дітьми.

Заслуговує на увагу активна участь дітей всіх  груп у виставках спільних робіт дітей, їх батьків та педагогів ««Осінь в гості завітала – казку нам подарувала», «Розвивальні посібники з економічного виховання своїми руками», а також виставках малюнків з БЖД «Життя і здоров’я вчимося берегти змалку», «Моя щаслива родина».

Одним з пріоритетних завдань на навчальний рік було вдосконалення

роботи по формуванню економічної компетенції дошкільників засобами гри, новітніх освітніх технологій та ІКТ.

З цієї проблеми була проведена педагогічна рада №3 з використанням брейн-рингу «Економічне виховання дошкільників в умовах сьогодення», та

презентацій інноваційних технологій та дидактичних ігор, різних видів розвивальних посібників з економічного виховання. Також з даної проблеми було проведене заняття семінару-практикуму «Формування економічної компетентності дітей дошкільного віку» на тему: «Формування навичок економічного мислення  та економічних уявлень у дітей дошкільного віку». Проведена консультація: «Економічний ігроленд» як технологія економіч-ного виховання дошкільників» вихователем Лось Н.І.,

З метою підвищення педагогічної майстерності була переглянута серія занять з економічного розвитку з використанням інноваційних технологій та ІКТ. На достатньому рівні було проведене заняття: «Лісова школа тітоньки Сови» (комплексне заняття з пріоритетом економічного виховання, логопедична «А» група, вихователь Лось Н.І.). На високому рівні було проведене заняття: «Достаток починається з бережливості» (середня «Б» група, вихователь Юва О.В.).

Робота методичного кабінету дошкільного закладу проводилась активно та творчо. Протягом навчального року створювались короткотривалі творчі групи: по підготовці до Дня відкритих дверей; по підготовці до проведенню новорічних та весняних свят. Педагогічний колектив працював плідно, активно, творчо та креативно.

Робота з батьками ведеться в нашому дошкільному закладі активно та планомірно. Стало вже традицією проводити Дні відкритих дверей, загальносадові батьківські конференції, які проходять в цікавій формі, батьківські збори з показом навчально – виховної роботи з дітьми, залучення батьків до підготовки та проведення свят та розваг.

Було проведено батьківську конференцію на тему: «Розвиток мовлення дітей засобами художньої літератури». Активну участь в підготовці та проведенні конференції прийняли педагоги: Костенко О.І., Шерепа Д.В, Сахно А.В., Мойсієнко В.О.  Також педагогічний колектив разом з  батьками приймав участь у міських конкурсах «Сніжинка», «Витинанка» та «Новорічна ялинка»,  у якому наш заклад отримав друге місце.

Протягом року на базі І молодшої «А», «Б» груп працював консультаційний центр матері та дитини «Разом з мамою».  Батькам до вподоби ці заняття, вони проходять в формі тренінгів цікаві та пізнавальні.

Методичний кабінет в 2019-2020 навчальному році поповнився методичною літературою, оформлена підписка на періодичні педагогічні видання:  журнали «БВДС», «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Дитячий садок. Бібліотека»,  «Практика управління дошкільним закладом», «Музичний керівник дошкільного закладу», «Медична сестра дошкільного закладу».

Навчально-виховна робота велась за річним планом та проводилась на належному рівні.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *