Статут

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіту
Від ____09.2009 № ___

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ЯСЕЛ-САДКА) №13 «ВЕСЕЛКА»
КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                        м. Конотоп

                                                                                                                                                             2009р.

 

 

 

1. Загальні положення.

         1.1. Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №13 ”Веселка” Конотопської міської ради Сумської області (далі – дошкільний заклад) створе-но в 1936 році, знаходиться у комунальній власності, є неприбутковою органі-зацією.
1.2. Засновник дошкільного навчального закладу є: Конотопська міська рада, Сумської області, в основі відділу освіти, міська рада здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необ-хідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслугову-вання дітей.
1.3. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Положенням про дошкільний навчальний заклад України” (далі – Положення) , затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими правовими актами та власним статутом. 1.4. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановле-ного зразка, самостійний баланс, власний рахунок в установі банку, символіку, ідентифікаційний номер.
1.5. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.6. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров”я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.7. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та власним статутом.
Має право самостійного відкриття рахунків, та здійснення всіх фінансових операцій, ведення бухгалтерського обліку.
1.8. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою та засновником за:
• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;
• забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;
• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;
• дотримання безпечних умов освітньої діяльності;
• дотримання договірних зобов`язань з засновником, юридичними, фізичними особами.
1.9. Дошкільний заклад має право:
– користуватися пільгами, що передбачені законодавством;
– проходити в установленому порядку державні ліцензування та атестацію;
– визначати форми та засоби організації навчально-виховної роботи;
– визначати, розробляти та впроваджувати авторські, варіативні, інваріативні програми навчально-виховної роботи з урахуванням державних стандартів, затверджуючи їх в установленому законодавством порядку;
– визначати контингент вихованців дошкільних груп у погодженні із засновником;

– організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажу-вання педагогічних кадрів;
– запрошувати на роботу спеціалістів на договірних засадах, контрактних умо-вах за згодою із засновником, затверджених відділом освіти міської ради;
– бути розпорядником рухомого та нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з чинним законодавством і цим статутом;
– отримувати кошти та матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;
– залишати у своєму розпорядженні та використовувати кошти від господарсь-кої діяльності, дотримуючись чинного законодавства України;
– спрямовувати кошти дошкільного закладу на благоустрій соціально-побутових об`єктів;
– здійснювати капітальне будівництво та реконструкцію, капітальний ремонт на договірній основі;
– надавати платні послуги, перелік яких затверджено відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
1.10. Медичне обслуговування дошкільного закладу забезпечується в установленому законодавством порядку.
1.11. Відносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. Комплектування дошкільного закладу.

2.1. Тип, структура та порядок комплектування дошкільного закладу визначається засновником на основі чинних нормативних документів України про освіту, виходячи з наявного контингенту дітей дошкільного віку, ліцензування, атестації дошкільного закладу, функцій, напрямів освітньої діяльності, добору педагогічних кадрів, фінансового забезпечення
2.2. Групи комплектуються за принципом одновікових і різновікових груп та сімейними (родинними ) ознаками компенсую чого типу.
2.3. У дошкільному закладі функціонують групи: загального, спеціального розвитку.
2.4. Дошкільний заклад має групи з денним 10,5 годинним, короткотривалим (до 4 годин утримання) , прогулянковим перебуванням.
2.5. Наповнюваність груп дітьми становить :
– ясельного віку до 15 -20 осіб;
– дошкільного віку до 20 – 25 осіб;
– групи для дітей з вадами мови до 12 осіб;
– група для частохворіючих дітей до 15 осіб;
– група короткотривалого перебування;
– групи різновікового віку до 15 – 20 осіб;
– групи в оздоровчий період до 15 осіб.
2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити :
– направлення з відділу освіти, встановленого зразка;
– медичну довідку про стан здоров’я дитини ;
– медичну довідку про епідеміологічне оточення;
– заяву батьків, або осіб які її замінюють на ім`я завідуючої дошкільним закладом;
– укласти угоду з батьками, або особами які їх замінюють із завідувачем дошкільного закладу;
– висновок психолого- медико-педагогічної комісії до прийому в лого-
педичну групу;
– копія свідоцтва про народження дитини;
– документи для встановлення батьківської плати.
2.7. Зараховує дітей до дошкільного закладу завідувач після подання документів батьками, або особами які їх замінюють, передбачених в пункті 2.6.
2.8. Своєчасно вносити плату за харчування дитини не пізніше 10 числа кожного місяця.
2.9. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період, незалежно від тривалості відпустки.
2.10. Відрахування дітей із дошкільного закладу здійснюється: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров”я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; – у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 1-го місяця;
– в разі несплати після вказаного терміну, без поважних причин, а саме 10 календарних днів, дитина належить виключенню з даного дошкільного закладу;
– при невиконанні батьками укладеної угоди.
2.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 7 календарних днів. Забороняється без-підставне відрахування дитини з дошкільного закладу.
2.12. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім`ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекцію фізичного або розумового розвитку, але не відвідують дошкільний заклад, та надання консультаційної допомоги сім`ї.
2.13. Діти, які перебувають в дошкільному навчальному закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

 

 

3. Режим роботи дошкільного закладу.

3.1. Дошкільний заклад працює за п”ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин.
Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 7год.30хв до 18години.
3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу з 7 год. 30 хв. до
18 год.,
чергової групи – в ранкові години з 7 -00 до 7- 30 ,
з 18 -00 до 18-40.

4. Організація навчально-виховного
процесу у дошкільному закладі.

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення дітей.
4.3 Річний план роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Конотопської міської ради.

План роботи на навчальний рік затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з міською райсанепідемстанцією та відділом освіти Конотопської міської ради..
4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за державною програмою розвитку та виховання дітей.
4.6.Дошкільний заклад організовує освітній процес за таким пріоритетним напрямком: сімейно-родинного виховання.
4.7. Платні послуги можуть надаватися в дошкільному закладі згідно переліку платних послуг, які можуть надаватися (Постанова Кабінету міністрів України від 21.01.1997р №38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»)
-з хореографії;
– з англійської мови;
– зі спортивними секціями.
Відмова батьків або осіб, які їх замінюють від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.
Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми.

 

 

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі .

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування дітей дошкільного віку здійснюється централізовано організацією-переможцем тендерних торгів відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.
5.2. У дошкільному закладі встановлено 4-разове харчування :
-сніданок;
-обід;
-полудник;
-вечеря; (без харчування в групах з короткотривалим перебуванням дітей).
На літній оздоровчий період 5-ти разове харчування, введений другий сніданок.
5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

 

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі.

6.1. Медичне обслуговування дітей здійснюється штатними медичними сестрами та лікарем Відділкової лікарні ст. Конотоп за територіальним принципом на безоплатній основі на підставі договору (наказу).
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов”язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров”я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
5

6.3. Дошкільний заклад забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально-виховного процесу.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні платні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права визначаються Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», цим Статутом та іншими нормативними документами.
7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
– безпечні та нешкідливі для здоров”я умови утримання, розвитку, вихован-
ня і навчання;
– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдають шкоди
її здоров”ю, моральному та духовному розвитку;
– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров”ю дити-
ни, а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності;
– здоровий спосіб життя.
7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування зак-
ладу;
– звертатись до відповідних органів відділу освітою з питань розвитку,
виховання і навчання своїх дітей;
– брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та
зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
– відмовлятись від запропонованих додаткових освітніх послуг;
– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах
і суді;
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов”язані:
– своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у
встановленому порядку, до 10 числа поточного місяця;
– своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності
або хвороби дитини;
– слідкувати за станом здоров”я дитини, за фізичним та психічним ста- ном;
– інші права, що не суперечать законодавству України;
– створювати належні умови для розвитку їх природжених задатків, нахілів та здібностей;
– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу;
– дбайливе ставлення до довкілля;
– шанобливе ставлення до старших за віком;
– шанобливе ставлення до державної рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
– поважати гідність дитини;
– щодня особисто передавати дитину вихователю (не відпускаючи саму від варіт) і забирати її не передовіряючи неповнолітнім дітям та іншим особам, у випадку неможливості забрати дитину особисто, повідоміти вихователя про людину, яка забере;
– приводити дитину чистою та охайною, своєчасно приводити і забирати.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу освіту, а саме:освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України про освіту-вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов”язки.
7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Статуту.
7.7. Педагогічні працівники мають право:
– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми, розробку та застосування методик виховання за погодженням відділу освіти;
– брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об”єднаннях, нарадах, семінарах, тощо;
– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експерементальну, пошукову роботу;
– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
– на захист професійної честі та гідності;
– користування відпусткою;
– дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
– отримання пенсії за вислугою років;
– одержання компенсації при втраті роботи у зв`язку зі змінами в організації виробництва і праці, встановлені законодавством.
7.8. Педагогічні працівники зобов”язані:
– виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
– дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, пова-
жати гідність дитини та її батьків;
– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм екс-
плуатації та дій , які шкодять її здоров”ю, а також від фізичного та психіч-
ного насильства;
– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов”язаних з
підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополі-
тичної культури;
– виконувати накази та розпорядження керівництва;
– дотримуватись посадової інструкції по охороні життя і здоров`я дітей, інс-
трукції по охороні праці, дисципліни праці;
– використовувати весь робочий час для продуктивної праці з дітьми, бути
завжди уважним до дітей, ввічливим з батьками та членами колективу;
– співпрацювати з сім`єю вихованця з питань навчання та виховання дітей;
– сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові платні посуги.
7.9. Педагогічні та медичні працівники призначаються та звільняються з посади відділу освіти міської ради за погодженням адміністрації закладу , інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.
7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров”я дитини згідно із законодавством.
7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди (2 рази на рік) в центральній районній лікарні.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється один раз на п”ять років відповідно до “Типового положення про атестацію педагогічних працівників України”, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов”язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 

8. Управління дошкільним закладом .

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти Конотопської міської ради.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником відділу освіти Конотопської міської ради за погодженням з міським головою та згідно чинного законодавства..
Керівник дошкільного закладу :
– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти
у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
– діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах,
організаціях і установах;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного
закладу і відповідає за дотримання фінаннсової дисципліни та збереження
матеріально-технічної бази закладу;
– видає у межах компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконня;
– затверджує штатний розклад за погодженням із відділом освіти міської
ради ;
– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і пра-
вил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції праців-
ників за погодженням з профспілковим комітетом;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,
виховання і навчання дітей відповідно їх віковим, психофізіологічним особ-
ливостям, здібностям і потребам;
-організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх заміню-
ють;
– щороку звітує про навчально- виховну, методичну, економічну, фінансово-
господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колек-
тиву та батьків або осіб, що їх замінюють;
– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує твор
чі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів;
– приймає на роботу та звільняє обслуговуючий персонал дошкільного зак-
ладу;
– розподіляє премії працівникам дошкільного закладу за рахунок і у межах
фонду заробітної плати.
8.3. Дорадчим колегіальним органом дошкільного закладу є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники , медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради можуть

входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педпрацівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, що їх замінюють.
Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом .
Педагогічна рада закладу:
– розглядає питання організації навчально-виховного процесу в дошкільному
закладі та приймає відповідні рішення;
– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівник-
ків розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передо-вого педагогічного досвіду;
– приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних
працівників;
– визначає план роботи дошкільного закладу, затверджує заходи щодо зміц-
нення здоров`я дітей.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.
8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу. закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу- дві третини, батьків –одна третя.
Термін їх повноважень становить 1 рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
– приймають Статут, зміни до нього, доповнення;
– обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють тер-
міни їх повноважень;
– заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з
питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або
відкритого голосування;
– розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-госпо-
дарської діяльності дошкільного закладу;
– затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкіль-
ного закладу.
8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.
Кількість засідань ради призначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, працівники відділу освіти, спонсори та інші).
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада-орган самоврядування,
який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
Піклувальна рада у складі 7 (семи ) осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
– співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами,
організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована
на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
– сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корек-
ційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
– сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного зак-
ладу;
-сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя
та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
-організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного зак-
ладу;
-стимулювання творчої праці педагогічних працівниів;
-всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
-сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного
процесу;

 

 

9. Майно дошкільного закладу.

9.1. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає: будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності вартість яких відображено в балансі закладу.
9.2. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає:
Харчоблок – 1
Пральня -1
Ігрова кімната – 12
Спальна кімната – 11
Туалетна кімната – 12
Роздягальна кімната – 8
Коридор – 2
Хол – 2
Музична зала – 2
Медичний кабінет – 1
Ізолятор – 1
Методичний кабінет – 1
Кабінет завідувача – 1
Логопедичний кабінет – 2
Кабінет завгоспа – 1
Комора – 1
Кабінет кастелянші -1
9.3.Відповідно до рішення 16 сесії міської Ради 23 скликання від 14 грудня 2000 року дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивний та ігрові майданчики.
9.4. Згідно рішення 16 сесії міської Ради 23 скликання від 14 грудня 2000 року дошкільному закладу виділена присадибна ділянка загальною площею 14750кв/м. Дошкільний заклад має приміщення загальною площею 2393,29кв/м.
9.5. Дошкільний заклад згідно з чинним законодавством користується виділеною земельною ділянкою за призначенням і несе відповідальність за дотримання вимог її охорони.

9.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством.
9.7. Збитки задані дошкільному закладу внаслідок порушення майнових прав засновника, юридичними чи фізичними особами відшкодовуються відповідно чинного законодавства.

 

 

10.Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу.

10.1. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
– кошти місцевого бюджету;
– кошти фізичних та юридичних осіб;
– кошти, отримані від надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальним планом і програми у дошкільних закладах;
– платні гуртки;
– консультації для дітей понад обсяги, встановлені навчальним планами і програмами навчальних закладів;
– організація «груп здоров`я», спортивних, фізкультурно-спортивних заходів;
– здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, непов`язаних з навчально-виховною діяльністю, яка не погіршує соціально-побутові умови працівників закладу, дітей.
10.2. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.
10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу.

1.11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу:
• державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної освіти, державних стандартів дошкільної освіти;
• державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, державна інспекція навчальних закладів, відділ освіти Конотопської міської ради, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;
• основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
• у період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов‘язаних з його навчальною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов‘язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відділом освіти міської ради відповідно до законодавства.

 

 

12. Реорганізація або ліквідація навчального закладу.

12.1. Рішення про реорганізацію, або ліквідацію навчального закладу приймає міська рада.
12.2. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, поділу, виділення, об`єднання.
12.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною міським головою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквіда-ційною комісією, призначеною цим органом.
12.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
12.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його міському голові.
12.6. У випадку реорганізації права та зобов`язання навчального закладу пере-ходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства, або зазначе-них навчальних закладів.

Начальник відділу освіти _________________О.В. Кульчий

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *