Річний звіт за 2022-2023

 

Підсумки роботи  дошкільного закладу

в 2022-2023 навчальному році

                       Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №13 «Веселка» створений 15 квітня 1937 року, розміщений в типовому приміщенні за адресою: вул. Прорізна, 14.

          Педагогічний колектив дошкільного закладу, в звʼязку з розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, які відбуваються в системі дошкільної освіти та керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Базовим компонентом дошкільної освіти Новою редакцією, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та програмою  сформував свої пріоритетні напрямки виховної та освітньої діяльності.

          Дошкільний заклад працює 10,5 годин, в ньому   функціонують 11 вікових груп:

– 2 групи раннього віку;

– 2 групи молодшого дошкільного віку (1 інклюзивна);

– 1 група різновікова (молодшого та середнього дошкільного віку);

– 2 групи середнього дошкільного віку (1 інклюзивна);

– 2 групи старшого дошкільного віку (1 інклюзивна);

– 2 групи логопедичні для дітей старшого дошкільного віку.

          Для виховання, навчання та розвитку дітей в дошкільному закладі створені належні умови: функціонують музична та спортивна зали, медичний кабінет з ізолятором для хворих дітей, два логопедичних кабінети, кабінет практичного психолога.

          Кількість дітей у дошкільному закладі – 210; в мікрорайоні дош-кільного закладу всі діти 5-річного віку охоплені на 100 відсотків  дошкільною освітою.

Всього у дошкільному закладі 34 педагога: директор (завідувач), вихователь-методист, 2 вчителя-логопеди, 2 музичні керівники, 1 практичний  психолог, 23 вихователя, 3 асистенти вихователя; 1 інструктор з фізичної культури.

          Освітній рівень 34 педагогів:

5 чоловік – середня спеціальна освіта, зменшилось порівняно з 2021-2022 роком на 1 чоловіка в зв’язку із звільненням.

29 чоловік – вища освіта,  порівняно з 2021-2022 роком залишилось на тому самому рівні.

Фаховий рівень педагогів:

вища кваліфікаційна категорія – 5 чоловік (15 %);

перша кваліфікаційна категорія – 9 чоловік (26 %);

друга кваліфікаційна категорія – 9 чоловіка (26 %);

спеціаліст – 6 чоловік (18%);

підтвердження посадового окладу – 5 чоловік (20 %).

          Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно штатного розпису, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативів, передбачених колективним договором.

Педагогічними кадрами дошкільний заклад у 2022 – 2023 навчальному році був укомплектований: 18  – мають вищу дошкільну педагогічну освіту (53%); 11 – вищу педагогічну освіту (32%); 5 – середню спеціальну педагогічну освіту (15%).

Освітній рівень педагогічних працівників.

Фаховий рівень педагогічних працівників

Адміністрацією дошкільного закладу створені усі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

Відповідно до розділу 5 статті 50 Закону України «Про освіту», частини першої статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту» та Положень «Про атестацію педагогічних працівників» зі змінами та доповненнями в 2022 – 2023 навчальному році було проатестовано 5 педагогічних працівників, що складає 15 % від загальної їх кількості.

Підвищив свою кваліфікаційну категорію 1 педагог: на «спеціаліст другої категорії»  вихователь Сахно Г.В., а 4 педагога підтвердили свої кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» вчитель-логопед Костюченко Н.О., вихователі Сахно А.В., Мойсієнко В.А., підтвердив 10 тарифний розряд  вихователь Варкентін С.М. 

В 2022 – 2023 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації 4 педагога: 2 вихователя – Ілляшенко Т.П., Рябко Т.М., та 2 асистента вихователя – Пархоменко О.В., Лапу В.А.  що складає 12%.

Планується в 2023 – 2024 навчальному році направити на курси підвищення кваліфікації 9 педагогів: 1 директора (завідувача) – Олексенко В.О.; 1 вихователя-методиста – Панчошну О.Г.; 1 інструктора з фізичної культури – Бузун Ю.О.;  6 вихователів – Башмачнікову О.О., Бородіну Н.В., Волохову Н.О., Чмир О.В., Кірєєву Т.О., Алєксєєву В.О. Згідно плану атестації в 2023 – 2024 навчальному році підлягають атестації 13 педагогів: вихователі – Алєксєєва В.О., Байло Г.О., Башмачнікова О.О., Бородіна Н.В., Волохова Н.О., Гетманенко Л.М., Ілляшенко Т.П., Литвиненко А.М., Рябко Т.М., Чмир О.В., інструктор з фізичного виховання – Бузун Ю.О., асистенти вихователя – Лапа В.А., Пархоменко О.В.

Головною метою дошкільного закладу є право громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

          Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовність до шкільного життя.      Пріоритетними завданнями дошкільного закладу у 2022-2023 навчальному році були:

– спрямувати освітню роботу на реалізацію особистісно – орієнтовного під-ходу до дітей та комплексне вирішення освітніх завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними програмами розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» та «Впевнений старт» створюючи умови для розвитку задатків, природних здібностей та обдарувань дитини, шляхом  використання індивідуалізації, диференціації, впровадження новітніх освітніх технологій.

– продовжувати створювати сприятливі умови для організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами через надання їм якісної корекційно – розвивальної допомоги.

– продовжувати зберігати та зміцнювати фізичне, психічне і духовне здоров’я дітей шляхом широкого використання здоровʼязбережувальних технологій та поглибленої взаємодії з батьківською громадськістю. 

– формувати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками національно – патріотичного виховання.

          Вжито заходів та створені умови щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик та ІКТ у навчальний процес.

 Методична робота, з метою удосконалення навчально-виховного процесу, включала заходи щодо використання інноваційних педагогічних технологій, спеціалізованих програм, альтернативних методик а саме:
          – протягом навчального року творчо та активно вихователі продовжували працювати за освітньою програмою для дітей середнього дошкільного віку «Впевнений старт»;

– використання інноваційної технології музейної педагогіки – вихователі всіх дошкільних груп,

– морально-естетичне виховання на засадах педагогічної спадщини Софії Русової – вихователі всіх дошкільних груп,

– використання технології сенсорного розвитку М. Монтессорі та  технології раннього навчання Г. Домана – вихователі груп раннього віку,

– використання мнемотехніки, коректурних таблиць, технологію «Lego-конструювання», розвиваючі ігри Воскобовича, інтелектуальні ігри Нікітіних,

STREAM-освіта, кільця Луллія, ТРВЗ, методика використання схем-моделей у навчанні дітей розповіданню за К. Крутій, О. Білан та інші технології –  вихователі дошкільних груп,

          –  методику М. Єфименка «Казкова фізкультура» (інструктор з фізичної культури Бузун Ю.О.),

     – розвиток творчих здібностей дітей за допомогою музичної педагогіки Карла Орфа, Лесі Горової, методики «Виховання казкою» Л.Б. Фесюкової; пальчикові ігри, мовленнєві ігри, ритмопластика, релаксаційні вправи, методики музично-ритмічного виховання Е. Жака Далькроза, методики «Виховання талантів» Сініті Судзукі, використання ІКТ технологій, дихальну гімнастику А. Стрельнікової в процесі музичного виховання дошкільників (музичні керівники Костенко О.І., Жук І.А.).

Методичний кабінет протягом року поповнився науковою, навчально-методичною літературою, періодичною пресою, відеозаписами з життєдіяльності закладу. Педагогічний колектив має змогу впроваджувати в освітньо-виховний процес новітні освітні технології та переорієнтовувати роботу закладу з навчальної на розвивальну. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, періодичними педагогічними виданнями.

            Протягом навчального року творчо та активно наш педагогічний колектив створював сприятливі умови для організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами через надання їм якісної корекційно – розвивальної допомоги.

          З цієї проблеми була проведена педагогічна рада №2 «Використання інноваційних освітніх технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» з презентаціями з досвіду роботи педагогів «Використовуємо інноваційні технології в роботі з дітьми з ООП».

          Також з даної проблеми були проведені 2 заняття семінару-практикуму «Діти з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти закладу дошкільної освіти» на теми: «Навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання – від теорії до практики», «Діти з особливими освітніми потребами». Проведені консультації: «Організовуємо співпрацю з батьками дітей з ООП», «Методика роботи педагога з дітьми з ООП в інклюзивній групі», «Створення сприятливого психолого-педагогічного середовища для інклюзивної освіти дітей з ООП», «Дитина з особливими освітніми потребами: діагностика, взаємодія, допомога».

          З метою підвищення педагогічної майстерності була переглянута серія корекційно-розвивальних занять (інклюзивне навчання) з використанням інноваційних освітніх технологій та ІКТ. На високому рівні були проведені корекційно-розвивальні заняття в інклюзивних групах: «На гостини до лісових звірят» (середня «А» група, Башмачнікова О.О.), «Осінь-чарівниця» (старша «А» група, Сахно А.В.), «Морське царство» (старша «А»  група, Черненко О.В.).

          Велика увага приділялась протягом навчального року збереженню та зміцненню фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей шляхом створення здоровʼязбережувального освітнього простору та поглиблення взаємодії з батьківською громадськістю.

          Практичний психолог Черненко О.В. протягом навчального року один раз на тиждень проводила в усіх групах психологічні заняття, психолого-

педагогічні консиліуми згідно річного плану роботи, також була проведена робота з педагогами, а саме: семінар з елементами тренінгу «Спосіб життя

+позитивні думки, або виводимо формулу здоров’я педагога», та семінар з елементами тренінгу «Подбай про себе, дозволь собі бути щасливим».

          Фізкультурно – оздоровча робота  в дошкільному закладі проводилася на належному рівні. Протягом навчального року в закладі працювала інструктор з фізичної культури Бузун Ю.О., заняття з фізичної культури проводились на спортивному майданчику та в спортивному залі під музичний супровід. Щокварталу проводились Дні здоровʼя.

          У вересні проведений місячник фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи. Були проведені консультації: «Казкова фізкультура на фітболах» інструктором з фізичної культури Бузун Ю.О., «Як мотивувати дошкільників до занять фізичною культурою» вихователем Кірєєвою Т.О.., «Проводимо рухливі ігри в обмеженому просторі» вихователем Рябко Т.М.

Протягом навчального року в дошкільних групах в осінньо-весняний період проводилися щоденні загартувальні заходи та додатково з дітьми проводилось полоскання ротової порожнини сольовим розчином.

          Проведена з дошкільниками оздоровча робота вплинула на показники захворюваності, вони збільшились порівняно з 2021 – 2022 навчальним роком, а саме: збільшилась порівняно з 2021-2022 навчальним роком кількість середньої захворюваності по ГРВІ на 7 д/д (була 41 д/д, а стала 48 д/д); залишилась на тому самому рівні середня захворюваність по інфекційним хворобам із 0,1 д/д  до 0,1 д/д (у зв’язку з відсутністю інфекційних хвороб). В цілому порівняно з 2021-2022 навчальним роком в середньому захворюваність на одну дитину збільшилась на 1,5 д/д (була 1,7 д/д, а стала 3,2 д/д у зв’язку з захворюваністю на ГРВІ). Тому можна зробити наступні висновки: в наступному навчальному році продовжувати співпрацю сестер медичних старших та вихователів по загартуванню дитячого організму, з використанням різноманітних технік загартування та профілактичних заходів для попередження хвороб та зміцнення дитячого організму.

          Протягом навчального року педагогічний колектив продовжував роботу по створенню умов для розвитку задатків, природних здібностей та обдарувань дітей шляхом використання індивідуалізацій, диференціацій та новітніх освітніх технологій.

          Для удосконалення та розвитку творчості самих педагогів проведено майстер-класи на тему «Від творчого педагога до творчості його вихованців», а саме: «Ніжний подарунок – яскрава шкатулка», «Ляльки – орігамі», «Вивчаємо японське мистецтво канзаші» в підготовці якого прийняли активну участь вихователі Кірєєва Т.О., Байло Г.О., Ілляшенко Т.П. Майстер-класи активізували творчу активність педагогів закладу та спонукали до використання отриманих знань та умінь в своїй роботі з дітьми. Також для удосконалення професійної творчості та майстерності педагогів були проведені майстер-класи, а саме: «Пальчикові ігри під музичний супровід з дітьми дошкільного віку» в підготовці якого прийняли участь музичні керівники Костенко О.І., Жук І.А., та «Кінезіологічні вправи як засіб активізації та стимулювання пізнавальних процесів дошкільників» в підготовці якого прийняли участь вчитель-логопед Костюченко Н.О., музичний керівник Костенко О.І.

                   Також був організований колективний перегляд заходу з творчого розвитку дошкільників засобами художньо – театральної діяльності. На високому рівні була проведена театралізована вистава «Пригоди в зимовому лісі» вихователем Сахно А.В. Заслуговує на увагу активна участь дітей всіх 

груп у виставках спільних робіт дітей, їх батьків та педагогів «Новорічна майстерня», «Обереги мої українські – ви прийшли з давнини в майбуття», а також виставках малюнків з БЖД «Життя і здоров’я вчимося берегти змалку», «Малюнок Святому Миколаю».

          Одним з пріоритетних завдань на навчальний рік було формування основ патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками національно – патріотичного виховання.

          З цієї проблеми була проведена педагогічна рада №3 з використанням ділової гри «Формування завдань патріотичного виховання через залучення до джерел народного мистецтва».

          Також з даної проблеми були проведені 2 заняття семінару-практикуму

«Національно – патріотичне  виховання дітей дошкільного віку» на теми: «Національно – патріотичне виховання у закладі дошкільної освіти», «З Україною в серці». Також були проведені консультації: «Формування основ патріотизму у дітей дошкільного віку»  вихователем Лось Н.І.,  «Виховуємо патріотів змалечку» вихователем Шерепою Д.В., «Підвищення рухової активності дошкільників засобами народних рухливих ігор» Сахно А.В., «Методика проведення краєзнавчої роботи в дошкільному закладі» вихователем Ювою О.В.

          З метою підвищення педагогічної майстерності була переглянута серія занять з національно-патріотичного виховання з використанням музейного простору, інноваційних технологій та ІКТ.

          На високому та достатньому  рівнях були проведені заняття: «Заняття – гра «Пекли діти калачі» (І молодша «Б» група, вихователь Сахно Г.В.), «У гості до бабусі» (різновікова група, вихователь Варкентін С.М), «Рідний край, де ми живем, Україною зовем» (комплексне заняття з пріоритетом народознавства, ІІ молодша «А» група, вихователь Чмир О.В.), «Моя країна Україна» (з використанням інтелектуальних карт, логопедична «Б» група, вихователь Рябко Т.М.), «Сюрприз від диких тварин» (групове логопедичне заняття для дітей із ФФНМ та ЗНМ (логопедична «А» група, вчитель-логопед Костюченко Н.О.), «Бабусина скриня» (музейне інтегроване заняття, старша «Б» група, вихователь Мойсієнко В.О.). Також музичними керівниками для педагогів був організований конкурс «Ляльки – мотанки та обрядових пісень».

          Робота методичного кабінету дошкільного закладу проводилась активно та творчо. Протягом навчального року створювались короткотривалі творчі групи по підготовці до проведенню новорічних та весняних свят. Педагогічний колектив працював плідно, активно, творчо та креативно.

          Робота з батьками ведеться в нашому дошкільному закладі активно та планомірно. Батьки залучалися до підготовки та проведення різних свят та розваг, приймали участь у різноманітних конкурсах та виставках. 

          Протягом року на базі І молодшої «А», «Б» груп дистанційно працював консультаційний центр матері та дитини «Разом з мамою». 

          Методичний кабінет в 2022-2023 навчальному році поповнився методичною літературою, оформлена підписка на періодичні педагогічні видання: журнали «БВДС», «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя»,  «Практика управління дошкільним закладом», «Музичний керівник дошкільного закладу», «Медична сестра дошкільного закладу», «Практичний психолог. Дитячий садок».

         Загалом з вище сказаного можна відмітити, що навчально-виховна робота велась за річним планом та проводилась на належному рівні.

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *